Föreningen

Om föreningen:

Föreningen BRF BoKlok Salvian äger fastigheten Salvian 1.

BRF BoKlok Salvian har 25 medlemmar och 30 lägenheter i 5 flerbostadshus.


Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt definition i Inkomstskattelagen (1999:1229). Fastigheten innehas med äganderätt.


Föreningen är medlem i MBF, Mälardalens Bostadsrättsförvaltning.


Styrelsen informerar medlemmarna via infoblad, mail och hemsidan.


Alla i styrelsen kan kontaktas med mail.

Samtliga medlemmar i styrelsen arbetar även med offerter och kan sköta kontakten med olika handverkare vid behov för föreningens räkning.


Föreningens syfte:

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal.


Att bo i en bostadsrätt:

Bostadsrätt är en boendeform där du själv är med och äger huset du bor i. Bostadsrätten innebär också ansvar och skyldigheter att tillsammans med bostadsrättsföreningens övriga medlemmar ta väl hand om såväl den egna bostaden som de utrymmen, inne och ute, som ni disponerar gemensamt.


Stämman är föreningens högsta beslutande organ. Vid årsstämma och extra stämmor har samtliga medlemmar rätt att närvara. Rösträtt regleras av stadgebestämmelser.


Ansvarsfördelningen mellan dig och bostadsrättsföreningen finns reglerad i bostadsrättsföreningens stadgar. Förenklat gäller att du ansvarar för din lägenhet medan bostadsrättsföreningen ansvarar för fastigheten (fasad, gård, skötsel och underhåll).


Bostadsrättslagen reglerar dels frågor som rör nyttjanderätten mellan medlemmarna och bostadsrättsföreningen, dels föreningsrättsliga frågor. Bostadsrättsföreningens stadgar ger ramarna i frågor som bland annat rör skötsel, medlemmarnas inflytande och styrelsens befogenheter. Att bli medlem i en bostadsrättsförening innebär också att du accepterar föreningens stadgar och åtar dig att följa dem.


För att kunna köpa en bostadsrätt måste styrelsen godkänna dig som medlem i bostadsrättsföreningen. Om styrelsen bedömer att en person inte kan sköta sina ekonomiska åtaganden gentemot föreningen kan den vägra medlemskap.